ابر سپید

چو برگ زرد کوچکی در میان بادها
------------
همه میپرسند
چیست در زمزمه مهبم آب
چیست در همهمه دلکش برگ
چیست در بازی آن ابر سپید
روی این آبی آرام بلند
که ترا میبرد
اینگونه به ژرفای خیال...

بایگانی
آخرین مطالب

منم من

چنان ابر سپید کوچکی در آسمان بی کران

به کدامین سو میبری مرا؟

ای نسیم سخت روزگاران

ای باد موافق بیا 

ای یار من بیا

"مرا رها مکن

چو برگ زرد کوچکی در میان باد ها"
  • علیجان .